Mes naudojame slapukus ('cookies'). Naršydami jus sutinkate su slapukų naudojimu.

Sutinku su naudojimu Sužinoti daugiau
Lietuvos nacionalinė vartotojų federacija

SRATC pateiktas atsakymas.

Skunde nėra skundžiamas komunalinių atliekų vežimo paslaugos teikimas, todėl šis skundas nėra laikytinas skundu dėl vartotojų teisių pažeidimo. Savivaldybė atsižvelgdama į skunde nurodytus argumentus pasisako tik dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą teisinio reglamentavimo Šiaulių rajono savivaldybėje.
Pagal Lietuvos Respublikos aukščiausiojo teismo praktiką (administracinėje byloje Nr. eA-1070-602/2020), pastovioji vietinės rinkliavos dalis, kaip viena iš priemonių išlaikyti komunalinių atliekų tvarkymo ir šalinimo paslaugų sistemą, yra siejama išimtinai su ta aplinkybe, kad asmuo yra savivaldybėje esančio nekilnojamojo turto objekto savininkas (ar įgaliotas asmuo) ir nei jos apskaičiavimas, nei pati paskirtis nėra susijusi su faktiniu atliekų susidarymu, dėl ko pastoviosios dedamosios kontekste netgi netinkami naudojimui objektai ginčo laikotarpiu vis tiek apmokestinami vietinės rinkliavos pastoviąja dedamąja dalimi. Kadangi pastovioji vietinės rinkliavos dedamoji dalis nėra susijusi su realiu atliekų sudarymu, ja prisidedama prie atliekų tvarkymo ir šalinimo išlaidų padengimo bei sistemos išlaikymo, negalima atleisti nuo pareigos sumokėti pastoviąją vietinės rinkliavos dalį vien dėl to, jog faktiškai nesukūrė (negalėjo sukurti) atliekų. Tiek, kiek tai susiję su kintamąja vietinės rinkliavos dalimi, pažymėta, kad pati savivaldybė galimą atleidimo nuo kintamosios dalies tvarką susieja su deklaracija, kad objekte nebus gyvenama / vykdoma veikla, ir taip iš esmės sudarė galimybę nuo šios dalies būti atleistiems tiems asmenims, kurių veikloje faktiškai atliekos nesusidarys, ir kurie pateikė reikalingus prašymus.
Vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą Šiaulių rajone skaičiuojama vadovaujantis Šiaulių rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatais (toliau – Nuostatai), rinkliavos dydžio nustatymo metodika, bei nekilnojamojo turto objektų grupių vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą dydžiais, kurie buvo patvirtinti Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 16 d. sprendimu Nr. T-202 (2022 m. rugsėjo 6 d. sprendimo Nr. T-284 redakcija). Šis Savivaldybės tarybos sprendimas priimtas atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo bei Vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 711 (2016-04-20 nutarimo Nr. 384 redakcija), reikalavimus.
Vadovaujantis Nuostatų 34 p. pagal duomenų bazės duomenis Rinkliavos administratorius (Šiaulių rajono savivaldybės administracija) ne rečiau kaip kartą per metus parengia ir pateikia Vietinės rinkliavos mokėtojams nekilnojamojo turto objekto adresu arba kitu Vietinės rinkliavos mokėtojo nurodytu adresu paprastu arba elektroniniu paštu nustatytos formos mokėjimo pranešimus apie apskaičiuotas mokėtinas Vietinės rinkliavos įmokas ir mokėjimo terminus. Todėl vietinės rinkliavos mokėjimo pranešimai Jums buvo siunčiami Jūsų nekilnojamojo turto objekto, už kurį skaičiuojama vietinė rinkliava, adresu: (duomenys neskelbtini).
Vadovaujantis Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. A-663 patvirtintų Šiaulių rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir atliekų tvarkymą mokėtojų duomenų bazės tikslinimo, surinkimo ir apskaičiavimo, skolų prevencijos ir išieškojimo organizavimo tvarkos aprašo, 26.4 p. neapmokėjusiems Vietinės rinkliavos mokėtojams yra siunčiami įspėjimai dėl nesumokėtos skolos.
Pažymime, kad Šiaulių rajono savivaldybės administracijos 2023 m. balandžio 11 d. raštu Nr. SG-331(3.3E) Jums yra išdėstytos teisės aktų nuostatos dėl Šiaulių rajono savivaldybės teritorijoje galiojančios Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą bei Vietinės rinkliavos mokesčio apskaičiavimo, atleidimo nuo vietinės rinkliavos mokesčio, tvarkos.