Mes naudojame slapukus ('cookies'). Naršydami jus sutinkate su slapukų naudojimu.

Sutinku su naudojimu Sužinoti daugiau
Lietuvos nacionalinė vartotojų federacija

Siauliu raj.SRATC pateiktas atsakymas.

DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IR TVARKYMĄ


Informuojame, kad Šiaulių rajono savivaldybės administracija (toliau – Administracija) gavo Jūsų skundą, kurį 2023 m. kovo 24 d. persiuntė Nacionalinė vartotojų konfederacija. Skunde nurodoma, kad neturite teisinio pagrindo mokėti vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą. Skunde nėra skundžiamas komunalinių atliekų vežimo paslaugos teikimas, todėl šis skundas nėra laikytinas skundu dėl vartotojų teisių pažeidimo. Administracija atsižvelgdama į skunde nurodytus argumentus pasisako tik dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą teisinio reglamentavimo Šiaulių rajono savivaldybėje.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 2 straipsnio 3 dalimi, vietinė rinkliava yra savivaldybės tarybos sprendimu nustatyta privaloma įmoka, galiojanti tos savivaldybės teritorijoje. Savivaldybės teisė nustatyti vietinę rinkliavą įforminta Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 8 punktu, kuriame nurodoma, kad Savivaldybės taryba turi teisę savivaldybės teritorijoje nustatyti vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą. Vietinės rinkliavos privalomasis pobūdis ir paskirtis lemia, kad rinkliava nėra sutartinio pobūdžio mokėjimas, ir ji reglamentuojama viešosios, o ne privatinės teisės normomis. Todėl vietinės rinkliavos objektas negali būti laikomas komunaline paslauga (atliekų išvežimu) Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.584 straipsnio 1 dalies požiūriu.
Informuojame, kad nuo 2017 m. liepos 1 d. Vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą Šiaulių rajone skaičiuojama vadovaujantis Šiaulių rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatais (toliau – Nuostatai), rinkliavos dydžio nustatymo metodika, bei nekilnojamojo turto objektų grupių vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą dydžiais, kurie yra patvirtinti Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 16 d. sprendimu Nr. T-202 (toliau – Sprendimas) (2022 m. gruodžio 20 d. Sprendimo Nr. T-430 redakcija).
Šiaulių rajono Vietinės rinkliavos mokėtojų duomenų bazė sudaryta naudojant VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro duomenis (toliau – NTR). Vadovaujantis Nuostatų 5 punktu, Vietinė rinkliava nustatoma savivaldybės teritorijoje esančio nekilnojamojo turto objektų, kurių rūšių sąrašas ir apmokestinamieji parametrai yra patvirtinti nurodytu Savivaldybės tarybos sprendimu, savininkams, jų atstovams arba kitiems asmenims.
Nuostatų 14 ir 16 punktuose nustatyta, kad pastoviąją dedamąją moka visi nekilnojamojo turto savininkai ar jų įgalioti asmenys, o rinkliavos kintamąją dedamąją moka nekilnojamojo turto objektų savininkai arba jų įgalioti asmenys, iš kurių nekilnojamojo turto objekto paimamos komunalinės atliekos.
Nuostatų 15 p. nurodo, kad pastovioji dedamoji už mokestinį laikotarpį apskaičiuojama patvirtintą Vietinės rinkliavos dydį padauginus iš nekilnojamojo turto objekto rūšiai taikomo parametro. Tais atvejais, kai nekilnojamojo turto objekto rūšiai taikomas gyventojų parametras, mokėtina pastovioji dedamoji apskaičiuojama taikant ne mažesnį parametrą negu 1. Taikant šį parametrą už NTR įregistruotą Jums nuosavybės teise priklausantį gyvenamosios paskirties objektą adresu: (duomenys neskelbtini), Jums nuo 2017 m. liepos 1 d. yra skaičiuojama vietinė rinkliava.
Vadovaujantis Nuostatų 47 punktu, nekilnojamojo turto objektų savininkai arba jų įgalioti asmenys, deklaravę, kad tam tikru laikotarpiu (ne trumpesnis kaip vienas ketvirtis ir ne ilgesnis nei vieneri metai) nebus naudojamasi nekilnojamojo turto objektu, gali būti atleidžiami nuo vietinės rinkliavos kintamosios dedamosios mokėjimo. Tokiu atveju, nekilnojamojo turto objekto savininkas arba jo įgaliotas asmuo turėtų pateikti dokumentus (pažymą apie sunaudotą elektros energiją ar kt. dokumentus) įrodančius, kad turtas nėra naudojamas.
Vadovaujantis Nuostatų 34 p. pagal duomenų bazės duomenis Rinkliavos administratorius ne rečiau kaip kartą per metus parengia ir pateikia Vietinės rinkliavos mokėtojams nekilnojamojo turto objekto adresu arba kitu Vietinės rinkliavos mokėtojo nurodytu adresu paprastu arba elektroniniu paštu nustatytos formos mokėjimo pranešimus apie apskaičiuotas mokėtinas Vietinės rinkliavos įmokas ir mokėjimo terminus.
Pažymime, kad vadovaujantis Nuostatų 28 punktu Rinkliavos administratorius (Šiaulių rajono savivaldybės administracija), remdamasis gautais duomenimis, jeigu vietinės rinkliavos perskaičiavimas atliekamas dėl vietinės rinkliavos dydžiui turinčių reikšmės duomenų ir (arba) parametrų pasikeitimo, vietinę rinkliavą priskaičiuoja arba perskaičiuoja ne daugiau kaip už einamuosius ir vienerius praėjusius metus, skaičiuojamus atgal nuo einamųjų metų sausio 1 dienos.
Informuojame, kad atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą teisės aktų reglamentavimą bei Jūsų kreipimąsi, jeigu Jums nuosavybės teise Šiaulių rajone priklausančiu, aukščiau minėtu, objektu nebuvo naudojamasi Jūs turėtoje pateikti prašymą bei tai įrodančius dokumentus (pažymą apie sunaudotą elektros energiją) dėl vietinės rinkliavos mokesčio kintamosios dalies neskaičiavimo (perskaičiavimo), Rinkliavos administratoriui (Šiaulių rajono savivaldybės administracijai).
Pažymime, kad prašymų formas galima rasti Šiaulių rajono savivaldybės internetinėje svetainėje www.siauliuraj.lt, nuorodoje Atliekų tvarkymą reglamentuojantis dokumentai (Veiklos sritys – Aplinkos apsauga – Atliekos – Atliekų tvarkymą reglamentuojantis dokumentai).