Mes naudojame slapukus ('cookies'). Naršydami jus sutinkate su slapukų naudojimu.

Sutinku su naudojimu Sužinoti daugiau
Lietuvos nacionalinė vartotojų federacija

Klaipėdos civilinės metrikacijos ir registracijos skyrius | Atsisakymas išduoti civilinės būklės akto įrašą patvirtinančius dokumentus Gyvam Žmogui. |

Aš, gyvas žmogus suvereni
moteris nuosavu vardu :Ernesta :Mato dukra iš :Juškų giminės, fizinio
asmens [Ernesta Juškaitė] ir juridinio asmens [JUŠKAITĖ ERNESTA]
generalinė valdytoja ir beneficiarė pareiškiu, jog 2021-05-24 Klaipėdos
civilinės metrikacijos ir registracijos skyrius gavo mano per paštą
išsiųstus prašymus, dėl civilinės būklės akto įrašo, nuorašo ir išrašo
kopijų ir foto kopijų išdavimo. Prašymai buvo pateikti Žmogaus Laisvos
Valios pareiškimo forma ir patvirtinti mano dešinės rankos nykščio
antspaudu bei genetine medžiaga, kaip tai nurodyta Europos parlamento ir
tarybos reglamente (ES) 2016/679, 1 sk. 4 str. 1 punkte. Prie minėtų
prašymų buvo pridėtos asmens tapatybę patvirtinančio dokumento -
vairuotojo pažymėjimo, gimimo liudijimo ir apmokėjimo už paslaugą 8,70
Eur išrašo kopijos.

2021-05-25
buvo sulaukta skambučio iš Klaipėdos civilinės metrikacijos ir
registracijos skyriaus archyvarės Žygintos Šaškovienės, kuri teigė, jog
mano užsakyta ir apmokėta paslauga man nebus suteikta dėl:

1) prašymo forma neatitinka teisingumo ministro nustatytos formos, kurioje yra reikalaujamas parašas;

2) asmens tapatybei nustatyti reikalinga notaro patvirtinta paso arba asmens tapatybės kortelės kopija.

2021-06-01
buvo gautas el. laiškas iš minėtos biudžetinės įstaigos atstovės, jog
jeigu iki 2021-06-08 aš nepateiksiu jos reikalaujamų dokumentų, bus
atsisakyta man suteikti paslaugą.

1.
Aš, gyvas žmogus suvereni moteris nuosavu vardu :Ernesta :Mato dukra iš
:Juškų giminės pareiškiu, jog mano pateikti prašymai visiškai atitinka
mano - Žmogaus Laisvos Valios pareiškimą, ir teisiškai yra lygiaverčiai
bet kurio ministro nustatytoms, fiziniams ir juridiniams asmenims, bet
ne Žmogui skirtoms, formoms. Mane - Žmogų gina Visuotinė Žmogaus teisių
deklaracija, Europos Žmogaus teisių konvencija, LR Konstitucija ir EU
parlamento ir tarybos reglamentas. Prašymuose yra nurodyti visi būtini
mano valdomo fizinio asmens [Ernesta Juškaitė] ir juridinio asmens
[JUŠKAITĖ ERNESTA] duomenys, prašymai patvirtinti unikaliomis
fiziologinėmis ir genetinėmis Žmogaus tapatybės nustatymo žymomis,
kurios yra nurodytos
Europos parlamento ir tarybos reglamente (ES) 2016/679, 1 sk. 4 str. 1 punkte.

2.
2020-10-30 LR teisingumo ministro patvirtintoje formoje yra nurodyta
klaidinanti informacija. 8 formos punkte yra nurodyta, jog "prie prašymo
pridedami šie dokumentai: 8.1. pareiškėjo asmens tapatybės dokumento patvirtinta kopija".
Nėra iš karto nurodoma, jog būtina pridėti konkrečiai paso arba asmens
tapatybės kortelės kopiją. Pareiškiu, jog ši forma klaidina pareiškėjus
ir privalo būti tinkamai pakoreguota.

3.
Pareiškiu, jog 2016-12-28 LR teisingumo ministro nurodymą dėl būtinybės
pateikti notaro patvirtintą paso kopiją, laikau niekiniu, nes įsakymas
Nr. 1R-334 buvo priimtas gerokai iki "Corona" pandemijos, tad Žigintos
Šaškovienės reikalavimą vykti pas notarą ir tvirtinti paso kopiją, tokiu
būdu rizikuojant savo sveikata ir gyvybe šios baisios pandemijos metu,
laikau nusikalstama veika prieš Žmogaus sveikatą ir gyvybę.

4.
Mano valdomam juridiniam asmeniui [JUŠKAITEI ERNESTAI] priklausantis
pasas nėra paskelbtas dingusiu, pamestu ar pavogtu, todėl nematau
priežasties abejoti paso kopijos tikrumu.

5.
Mano valdomo fizinio ir juridinio asmens tapatybė 2021-05-26 buvo
nustatyta ir patvirtinta per VĮ Registro centro elektroninę sistemą, per
kurią buvo užsakytas (ir gautas) civilinės būklės akto įrašas ir už
kurį buvo dar papildomai sumokėta 3,04 Eur.

Remdamasi Europos parlamento ir tarybos reglamento (ES) 2016/679
3 sk. 15, 16, 17, 18, 19 str., Visuotinės Žmogaus teisių deklaracijos
3, 6, 12, 18, 21, 22 str, LR Konstitucijos 2, 4, 6, 18, 22, 25, 26, 30,
33, 73 str., LR Civilinio kodekso I kn. 8 sk. 1.137 str., 1.138 str., II
kn. 1 sk. 2.18 str., 2 sk. 2.23 str., 2.24 str., LR civilinės būklės
aktų registravimo įsakymo Nr. XII-2111 1 sk. 4 str., 8 str., 9 str., 8
sk. 25 str., LR Baudžiamojo kodekso 33 sk. 228 str., 42 sk. 294 str., 43
sk., 300 str.  REIKALAUJU, jog Klaipėdos civilinės metrikacijos ir
registracijos skyrius nedelsiant man suteiktų paslaugas, už kurias buvo
sumokėta, prašymuose nurodytais el. paštu ir pašto adresu išsiųstų
patvirtintas gimimo aktų įrašų knygos viršelio ir originalaus, pirminio
gimimo įrašo foto kopijas, patvirtintas atsakingo asmens parašu ir
šlapiu valstybinės įstaigos antspaudu, permoką grąžinti į mano banko
sąskaitą, iš kurios buvo įvykdytas mokėjimas.

Gyvas žmogus suvereni moteris nuosavu vardu :Ernesta :Mato dukra iš :Juškų giminės.

gyvamoterisernesta@gmail.com

Klaipėdos civilinės metrikacijos ir registracijos skyrius pateiktas atsakymas.

Pareiškėjai Ernestai Juškaitei 2021 m. birželio 9 d. buvo išsiųstas Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos ir registracijos skyriaus atsakymas Nr. CM5-627, kuriame buvo nurodyti teisės aktai ir juose nustatyti reikalavimai dėl prašymų ir dokumentų pateikimo, taip pat, išaiškinti atsisakymo tenkinti pareiškėjos prašymus teisiniai pagrindai bei atsakymo apskundimo tvarka. Kartu su atsakymu pareiškėjai išsiųstas parengtas raštas Valstybinei mokesčių inspekcijai dėl sumokėto valstybės rinkliavos mokesčio 8,70 Eur gražinimo, kadangi paslauga nebuvo suteikta. Gražintos pareiškėjai ir jos pridėtų dokumentų kopijos (netvirtintos).
Šiame skyriaus atsakyme yra atsakyta ir į visus pareiškėjos skunde keliamus klausimus, todėl papildomų paaiškinimų neturime (atsakymo kopijos nepridedame dėl asmens duomenų apsaugos).
Pareiškėjai Ernestai Juškaitei pašalinus nurodytus skyriaus atsakyme trūkumus teikiant prašymą (us) išduoti jos gimimo akto įrašą liudijantį išrašą, nuorašą bei kopiją ir reikiamus dokumentus, neatsisakome jį (juos) tenkinti.

Pagarbai
Gražina Misevičienė
Civilinės metrikacijos ir registracijos
skyriaus vedėja